Panopreter Basic 3.0.93

Panopreter Basic 3.0.93

Panopreter.com – 2,7MB – Freeware – Windows
Panopreter Basic reads text file, rtf file, web page in .htm format and word document in many languages. It also converts such files to wave and MP3 files, so that you can hear the reading of the files with a MP3 player.

Tổng quan

Panopreter Basic là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Panopreter.com.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Panopreter Basic là 3.0.93, phát hành vào ngày 24/03/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 3.0.93, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Panopreter Basic đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,7MB.

Panopreter Basic Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Panopreter Basic!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Panopreter Basic cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản